LOADING....!!!!!

Algemene voorwaarden

Gepubliceerd op : 4 november 2020

Definities

 • Onder ‘opdrachtnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: ZipMedia, met ondernemingsnummer BE0758.504.366, gezeteld in de Koningin Elisabethlei 94, 2950 Kapellen.
 • Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft gegeven.

Toepassingsgebied

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door de opdrachtnemer, ZipMedia.
 • Aankoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand wanneer de opdrachtgever een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door elke andere bevestiging door de opdrachtgever of na het verzoek van de opdrachtgever om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 30 dagen geldig.

Inspanningsverbintenis

 • De verbintenissen aangegaan door de opdrachtnemer betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.
 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door de opdrachtnemer te leveren of geleverde diensten en werken.

Beëindiging van de overeenkomst

 • Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

Beroep op derden

 • Voor bepaalde diensten werkt de opdrachtnemer samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.
 • Op vraag van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. De opdrachtnemer kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.

Aansprakelijkheid

 • De opdrachtgever dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart de opdrachtnemer voor alle directe en indirecte schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de opdrachtgever, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.
 • Bij misbruik van de diensten door opdrachtgever of derden, houdt opdrachtnemer zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat de opdrachtnemer enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke en toerekenbare fout van de opdrachtnemer.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de opdrachtgever zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, … In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van de opdrachtnemer. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door de opdrachtnemer.
 • Alle vorderingen die ontstaan in hoofde van de opdrachtgever tegenover de opdrachtnemer, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

Overmacht

 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media …
 • De opdrachtgever erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.
  Bovendien erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde opdrachtgever- en persoonsgegevens en andere data.

Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 • De opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient de opdrachtnemer op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van de opdrachtnemer.
 • De opdrachtnemer behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
 • Indien het resultaat van de diensten die de opdrachtnemer levert aan de opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.
 • De opdrachtnemer verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de opdrachtgever heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

Betaling

 • De met onze facturen aangerekende prestaties worden geacht definitief aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 10 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven ter attentie van ZipMedia, Koningin Elisabethlei 94 te 2650 Kapellen worden betwist
 • Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd van 12 % per jaar.
 • Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 40 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten

Promotie/communicatie

 • De opdrachtnemer heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de opdrachtgever.

Nietigheid van een beding

 • Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 • De contractuele relatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
Met ons samenwerken?